REGULAMIN SKLEPU ORAZ POLITYKA COOKIES SKLEPU  INTERNETOWEGO MONOLOGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.monologo.pl

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy, działający pod nazwą www.monologo.pl , prowadzony jest przez firmę Infinity Distributors II spółka cywilna

Ziółkowska, J. Ziółkowski. z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 01-242 przy ul. Prymasa Tysiąclecia 46; NIP:5262439484 Regon 016291120.

Infinity Distributors II spólka cywilna jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

TELEFON 00-48-602525624

MAIL: bok@monologo.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Sprzedawca – Infinity Distributors II s.c. z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 01-242, Al.

Prymasa Tysiąclecia 46, która zawiera z przyszłymi klientami umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.monologo.pl

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze późniejszymi   zmianami.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „monologo”;

4. Sklep internetowy „monologo” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.monologo.pl oraz , za pośrednictwem którego Klient może m.in. składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy tj. Infinity Distributors II s.c. z siedzibą w Warszawie, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.monologo.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod nazwą www.monologo.pl , prowadzony jest przez firmę Infinity Distributors II spólka cywilna A. Ziółkowska, J. Ziółkowski. z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 01-242 przy ul. Prymasa Tysiąclecia 46; NIP:5262439484 Regon 016291120.   Infinity Distributors II spółka cywilna jest zarejestrowana w CEIDG.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

b.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, lub

b.) Google Chrome .

c.) FireFox w wersji 15.0.1 lub nowszej

c.) Safari 5.1.10

d) inna kompatybilna przeglądarka internetowa

e) Obsługa Java script włączona

 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.monologo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Ze sklepu internetowego można korzystać „bez rejestracji klienta”

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

3. Przeglądanie informacji o produktach i towarach możliwe jest poprzez stronę www.monologo.pl

4. Zamówienia można składać poprzez stronę www.monologo.pl

5. Złożenie zamówienia wiąże się z podaniem danych niezbędnych do jego prawidłowej realizacji tj. Imię i nazwisko, adres i telefon Klienta oraz adres email.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do ochrony bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w Internecie przez osoby nieuprawnione.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (tzw.spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela sklepu firmy Infinity Distributors II s.c.

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.monologo.pl dokonać wyboru produktu a następnie na podstawie komunikatów i informacji wyświetlanych na ekranie podjąć odpowiednie czynności.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany przez dodanie ich do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na ekranie komunikatami oraz informacjami.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia i przekierowanie do systemu płatności elektronicznych.

5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Infinity Distributors II s.c. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą dokonane czynności oraz wskazującą aktualny status zamówienia.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na doręczenie rachunku za zakupiony towar w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu.

 V. Dostawa

1. Dostawia towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą następujących firm zewnętrznych: przesyłką kurierską realizowaną poprzez firmy kurierskie DPD, UPS . Koszty dostawy wyświetlają się każdorazowo w koszyku Klienta.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni, dostawy poprzez firmę kurierską od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jest podawany wraz z innymi informacjami przed złożeniem zamówienia.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia realizacji zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.

5. Koszt dostawy jest zawsze podawany bezpośrednio przed złożeniem zamówienia i jest uzależniony od wagi i gabarytu przesyłki.

 VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)

2. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) po przez dokonanie przelewu bankowego na konto firmy Infinity Distributors II s.c. bank Millennium numer konta 79 1160 2202 0000 0003 3034 2679

a.) za pośrednictwem instytucji płatniczej Dotpay S.A.

b.) za pobraniem tj. gotówką bezpośrednio u zewnętrznego dostawcy (kuriera) w trakcie dostawy.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, w terminie 14 dni od odbioru towaru pisząc na adres e-mail: bok@monologo.pl  lub pisemnie drogą pocztową na adres: Infinity Distributors II s.c. sklep Monologo 00-020 Warszawa ul. Chmielna 13

 

 1. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
 2. Kupujący może skorzystać z poniższego wzoru odstąpienia od umowy.

WZÓR:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty…………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….……………………………………………………………..
Adres …..…………………….…

telefon…..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….


…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło doręczenie Towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Infinity Distributors II s.c. sklep Monologo 00-020 Warszawa ul. Chmielna 13

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu, z kompletem metek, z pragonem lub fakturą VAT Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez monologo.pl, monologo.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Jeśli zamówiliście Państwo produkt i okazał się np. za mały, skorzystajcie z procedury zwrotu. Koszt wysyłki wymienianego towaru ponosi kupujący. W każdej chwili możecie zamówić wybrany artykuł w innym rozmiarze lub kolorze.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych/wyprodukowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

 VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: reklamacje@monologo.pl lub pisemnie na adres:

Sklep Monologo Infinity Distributors II s.c.Warszawa 00-020 ul.Chmielna 13 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Reklamacja musi być starannie i szczegółowo opisana co ułatwi jej szybsze rozpatrzenie. Jeśli jest niezbędne w rozpatrzeniu reklamacji wówczas należy przedmiot/towar reklamowany dostarczyć na w/w adres .

 IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: sklep@monologo.pl mailowo lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod

adresem  reklamacje@monologo.pl lub w formie pisemnej na adres

Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail  Kupującego,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) Przedmiot reklamacji, szczegółowy opis reklamacji  wraz ze wskazaniem żądania Kupującego,

d) Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,

przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca  do składającego

reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres

e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony

lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np.

z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez

Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu

alternatywny produkt, wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną

zaliczone na poczet ceny nowego produktu.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku

wpłat przez system płatności DotPay na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W

innych przypadkach na numer konta podany w formularzu oraz protokole zwrotu.

Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później

niż w terminie 14 dni.

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r.

Kodeks cywilny.

X. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy.

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu przesyłania newslettera.

3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawek oraz usunięcia z bazy danych.

XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie posprzedażowym (dotyczy np. gwarancji) Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia były dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy .

POLITYKA COOKIES.

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Monologo.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

Accept

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w POLITYCE COOKIES.